Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חברות

 

חברה הינה תאגיד, דהיינו אישיות משפטית עצמאית בעלת זכויות וחובות משלה. כאישיות משפטית עצמאית יכולה החברה לתבוע ולהיתבע, להתקשר בחוזים, להחזיק נכסים ולבצע פעולות משפטיות, הכל בנפרד מבעלי מניותיה.

 

תהליך הקמת החברה הינו הליך טכני בו על המבקש להקים את החברה למלא מספר דרישות, בהן מילויו של טופס בקשה, הצהרת דירקטורים ראשונה וצירוף תקנון הקובע איך החברה מתנהלת.

רשם החברות עורך בדיקה למסמכי רישום החברה ובמידה ומצא כי התקיימו כל דרישות החוק לגבי הרישום, רושם הוא את החברה ומעניק לה מספר רישום, המהווה את מספר הזיהוי של החברה וכן תעודת התאגדות.

רישום חברה על ידי נעשה באמצעות הדוא"ל באמצעות חתימה אלקטרונית של מסמכי רישום החברה, דבר המקנה אפשרות של רישום מהיר של החברה, לכל היותר עד 2 ימי עסקים, במידה וכל תנאי הרישום מתקיימים.

 

השירותים הניתנים על ידי בתחום החברות:

 

  • הקמת חברה ורישומה ברשם החברות;

  • ליווי החברה והכנת פרוטוקולים ואישורי זכויות בחברה;

  • פירוק חברה מרצון;

  • פירוק חברת/תאגיד מקרקעין מרצון;

  • ייצוג עובדים בפירוק חברה חדלת פרעון,

  • תוך פירוק החברה וייצוג העובדים בתביעות מול הנאמן ומול הביטוח הלאומי;

  • ייעוץ וייצוג משפטי לחברות בכל הנוגע להסכמים עם עובדים, הסכמי סודיות, הגנת הפרטיות וכיו"ב;

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי אלא דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
 

bottom of page