Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

>ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

 

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי חדש שנכנס לתוקף בשנת 2017 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטורופסות, התשכ"ב-1962.

כלי זה נועד לצמצם כמה שיותר את השימוש במינוי אפוטרופוס לאדם, מינוי שיכול להיות מאוד מגביל את חופש פעולתו של האדם, מחוייב בהגשת דו"חות לאפוטרופוס הכללי, כרוך בחובות שונים החלים על האפוטרופוס ושלילת חירותו ולעיתים כבודו של האדם. ייפוי הכוח המתמשך מהווה חידוש חשוב מאוד שכדאי לכל אדם לערוך עבור עצמו.

אז מהו ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם בגיר, מעל גיל 18, המבין בדבר, כלומר בעל כשירות לחתום על ייפוי כוח מתמשך, יכול לערוך מסמך משפטי המפרט בפרטי פרטים כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו הרכושיים, הרפואיים והאישיים או חלק מהם אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה. 

שינוי לרעה במצבו של אדם או הידרדרות יכולה לנבוע לאו דווקא כתוצאה ממחלות זקנה, כגון דימנציה אלא גם כתוצאה מתאונה בגיל צעיר או ממוגבלות נפשית או שכלית העלולה לפגוע בכושר שיפוטו של האדם.

לכן חשוב מאוד לערוך ייפוי כוח מתמשך בכל גיל.

האדם שמעניק ייפוי כוח על ענייניו נקרא "הממנה" והוא יכול לבחור "מיופה כוח" אחד או יותר שיהיה מוסמך לקבל החלטות בשמו ולבצע אותן.

הממנה יבחר בדרך כלל מיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (בן או בת זוג, הורים, ילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

חשוב לזכור - החתימה על ייפוי כוח מתמשך חייבת להיעשות לפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח (עו"ד אביבית מליק מוסמכת לפי החוק לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון).

לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך וחתימתו, על עורך הדין להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי ולקבל עליו אישור הפקדה.

כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף תתקיים כאשר האדם שנתן את ייפוי הכוח המתמשך חדל להיות מסוגל להבין בדבר.

מהו המועד בו האדם "חדל להבין בדבר"?

בייפוי כוח מתמשך, להבדיל ממינוי אפוטרופוס, הממנה בעצמו רשאי לקבוע הוראות כניסה לתוקף בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך. כך למשל, יכול הממנה להחליט כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בהחלטה משותפת של מיופה הכוח ורופא המשפחה שלו או בחוות דעת רפואית. 

כאשר התקיימו תנאי הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח להודיע על כך לממנה ולאחר מכן לאפוטרופוס הכללי.

החל מהמועד שבו נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף הוא יעמוד בתוקפו עד לפקיעתו.

להסבר נוסף ולייעוץ ראשוני בנושא ייפוי כוח מתמשך חייגו לעו"ד אביבית מליק 053-2800634 או צרו קשר

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי אלא דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
 

bottom of page