Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

>התפטרות בדין מפוטר

התפטרות בדין מפוטר - מקרים המזכים בפיצויי פיטורים

מאת: עו"ד אביבית מליק

על-פי החוק, עובד המתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים, אולם ישנם מצבים בהם מתפטר העובד מטעמים שאינם תלויים בו או בנסיבות שבהן לא נותרת לו ברירה אלא לעשות כן ובמקרים אלה, לפי הדין והפסיקה, זכאי העובד לפיצויי פיטורים כאילו פוטר. נהוג לכנות התפטרות זו כ"התפטרות בדין מפוטר".

מהן העילות להתפטרות בדין מפוטר?

 

1. התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה

 

סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שמתפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בשל נסיבות אחרות שביחסי העבודה שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו, רואים התפטרות זו כפיטורים. לא די בהרעת תנאי העבודה ונדרש כי זו תהיה מוחשית.

מקרים שיכולים להיכלל בעילה זו הם למשל, עיכוב בתשלום השכר ולא באופן חד פעמי, הפחתת שכר, שלילת הטבות שניתנו לעובד באופן קבוע, שינוי בתנאי העבודה, קיפוח במתן זכויות סוציאליות לרבות אי הפקדה לקופות פנסיה למשך תקופה, עלבון ופגיעה המצדיקים התפטרות כזו. בכל מקרה של הרעת תנאי עבודה או נסיבות אחרות כאמור וטרם ההתפטרות, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה, הן על-מנת לוודא שאכן ניתן להתפטר בדין מפוטר והן בכדי לעשות זאת בדרך הנכונה.

 

 

2. התפטרות לרגל מצב בריאותי

 

במקרים בהם התפטרותו של עובד נובעת מחמת מצב בריאותי שלו או של בן משפחתו, ניתן לראות את ההתפטרות כמזכה בפיצויי פיטורים (לפי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963).

המצב הבריאותי הלקוי צריך להיות כזה שסובייקטיבית לא מאפשר לעובד להמשיך ולעבוד בהתחשב בתנאי העבודה והממצאים הרפואיים וצריך להיות נתמך במסמכים רפואיים המתייחסים ליכולתו לעבוד.

אין חובה שלמצב הבריאותי יהיה קשר לעבודה או שהליקוי הרפואי יווצר במקום העבודה אך נדרש שיהיה קשר סיבתי בין המצב הבריאותי לבין ההתפטרות.

תנאי מוקדם לזכאות לפיצויי הפיטורים הינו התרעה בפני המעביד. על-פי הפסיקה, על העובד להעמיד את המעביד על כוונתו להתפטר עקב הרעה בתנאי עבודה בטרם יתפטר מעבודתו, ולאפשר למעביד לנסות לתקן את ההרעה, כאשר מדובר בנסיבות שבידי המעביד לשנותן.

עובד שהתפטר ולא העמיד את מעבידו על כוונתו להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

 

 

3. התפטרות של הורה

 

עובדת זכאית להתפטר מעבודתה במהלך 9 חודשים מיום שילדה כדי לטפל בילדה. חוק פיצויי פיטורים קובע כי במצב כזה יראו את התפטרותה כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים. חשוב לציין כי גם התפטרות של עובדת, אשר תכליתה להפחית את שעות עבודתה או לעבוד במקום קרוב יותר גיאוגרפית לביתה, במטרה לשהות זמן רב יותר עם ילדה, תיחשב גם היא כהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים.

התפטרות זו חלה גם על קבלת ילד מתחת לגיל 13 לאימוץ או קבלת ילד מתחת לגיל 10 לאומנה.

 

חשוב לציין כי התפטרות זו בדין מפוטר חלה גם על עובד בתנאי שחלים אחד מהבאים:

  • בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים לפני התפטרותו;

  • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת זוגו;

  • בת זוגו של העובד עבדה כעצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, למשמורת או לאומנה, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

 

 

4. התפטרות עקב העתקת מקום מגורים

 

עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עקב העתקת מקום מגורים באחד מהמקרים המפורטים בסעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים ובתקנות לפיו:-

 

א. לרגל נישואין - העתקת מקום מגורים לרגל נישואין לישוב בישראל בו היה גר בן זוגו וזאת בתנאי כי המרחק בין מקום מגוריו החדש למקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ וכי מקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

 

ב. העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי מישוב שאינו חקלאי או לישוב באזור פיתוח (שמופיע ברשימת הישובים בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)) מישוב שאינו באזור פיתוח. התנאי לקבלת פיצויי פיטורים במקרה זה הוא שהעובד גר במקום מגוריו החדש לפחות שישה חודשים.

 

ג. העתקת מגורים מסיבות אחרות שנקבעו בתקנות, כגון: העתקת מגורים להתנחלות או להיאחזות ומגורים במקום לפחות ששה חודשים, העתקת מקום מגורים עקב גירושין לפחות 40 ק"מ ממקום המגורים הקודם ומגורים של ששה חודשים ובנסיבות אחרות כגון מעבר לחו"ל בשירות המדינה ועוד.

 

 

5. אי חידוש חוזה עבודה

 

סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה בו עובד מועסק על ידי מעסיק באמצעות חוזה לתקופה מוגדרת מראש (תקופה קצובה) והחוזה הגיע לסיומו, ניתן לראות את עזיבת העובד כפיטורים לעניין זכאותו לפיצויי פיטורים, אלא אם המעסיק הציע לו בכתב לחדש את חוזה ההעסקה לפחות 3 חודשים טרם תום תקופת העסקה. במידה והמעסיק הציע לעובד לחדש את החוזה והעובד סירב, רואים את סירובו כאילו התפטר.

 

 

6. התפטרות מחמת גיל

 

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד אשר מתפטר לאחר שהגיע לגיל הפרישה שלו (כפי שנקבע בחוק גיל הפרישה) וביקש להתפטר מעבודתו, רואים בהתפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים.

 

 

7. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

 

סעיף 7א’ לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובדת אשר התפטרה בעקבות שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, יכולה לתבוע ממעבידה פיצויי פיטורים ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של שישים יום לפחות.

 

 

8. התפטרות עקב גיוס למשטרה או לשב"ס

 

עובד המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, ובסמוך לפני גיוסו היה עובד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס כאמור, יהיו הוא או שאיריו זכאים לפיצויי פיטורים אם שירת במשטרה או בשב"ס ששה חודשים לפחות.

 

 

9. פטירת מעסיק, פשיטת רגל או פירוק תאגיד

 

עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעסיקו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

 

 

10. עובד שנפטר

 

עם מותו של עובד, ישלם המעסיק את פיצויי הפיטורים לשאיריו.

 

 

לפני כל מהלך הנוגע להתפטרות בדין פיטורים מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

לייעוץ חייגו עכשיו 053-2800634 או צרו קשר

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי אלא דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
 

bottom of page